Blog

 • How to use curtain to make cozy bedroom?

  Amatly ýatylýan otagy ýasamak üçin perdäni nädip ulanmaly?

  Öý bezeginde ýyly içerki giňişlik döretmek üçin ýumşak bezegi ulanmak gaty möhümdir.Möhüm ýumşak bezeg materialy hökmünde perdeler bezeg stiliniň emele gelmegine, reňkleriň birleşmegine we tutuş öý meýdanynyň atmosferasynyň sazlanmagyna gaty gowy bezeg täsirini ýetirip biler.Şeýdip ...
  Koprak oka
 • How to Choose Curtain”s Fabrics and Patterns?

  Perdäniň matalaryny we nagyşlaryny nädip saýlamaly?

  Öňki makalamyzda perdeler hakda köp bilim hakda gürleşipdik, bu gezek perde nagyşlaryny we matalary saýlamak barada gürleşeris.Ilki bilen, perdäniň nagşyny saýlamak Eger nagyşly perdäni saýlamaly bolsaňyz, reňkli gyrasy bilen perdäni saýlamak maslahat berilýär ...
  Koprak oka
 • The Functions of Curtain Except Shading

  Kölegeden başga perdäniň wezipeleri

  Irki strategiýany köp ýerine ýetirip, bezemek üçin köp güýç sarp eden bolsaňyzam, belki-de gutulgysyz birnäçe uly we ownuk meseleler ýüze çykar.Bu wagt, otagyň kemçiliklerini düzetmek üçin birnäçe ýumşak eşik dizaýnlaryna bil baglamaly bolýarys!Bu gün ajaýyp spa nädip ýasamalydygyny tanyşdyraryn ...
  Koprak oka
 • How to Calculate Curtain Fabric Accurately?

  Perde matalaryny nädip dogry hasaplamaly?

  Kölegeler, gizlinligi goramak we bezeg ýaly funksiýalar bilen perdeler öý mebelleriniň möhüm bölegidir.Perdeleriň bezegi, perdeleriň ýalpaklary bilen gaty göni baglanyşykda.Gaty köp haýyşlaryň kyn görünýändigi sebäpli, ýöne gaty az haýyşlar ýetmezçilik edýär ...
  Koprak oka
 • How to Install Curtain for Bay Window?

  Aýna penjiresi üçin perdäni nädip gurmaly?

  Aýna penjire bilen enjamlaşdyrylan ýatylýan otaglaryň köpüsi, adaty penjireden tapawutly penjireleriň bir görnüşi, perde gurlanda adaty penjire bilen tapawutlanýar, perdäni gurmagyň dürli usullary gözellik we kölege effekti bilen tapawutlanýar.Bu gün ara alyp maslahatlaşarys ...
  Koprak oka
 • Choice of Curtains for Different Window Types

  Dürli penjire görnüşleri üçin perdeleri saýlamak

  Perdäni saýlamak, maşgala bezeginiň soňky böleginde ýumşak eşik baglanyşygydyr.Dürli adamyň ýaşaýyş endigine we jaý görnüşine görä, perdäni saýlamak we ýygnamak meýilnamalaryň gowy dürlüligi bar.Soň bolsa, perdäniň we seleň funksiýasyny seljererin ...
  Koprak oka
 • How to Clean Curtains Properly?

  Perdeleri nädip arassalamaly?

  Häzirki wagtda perdeleriň bazary gaty uludyr.Gözellik, öçürmek we ses izolýasiýasy üçin tapawudy ýok, adamlar hökman öýde perdeler bilen üpjün ediler.Şonuň üçin perdäni dogry arassalamak hem perdäniň göwrüminiň we agramynyň esasanam uly bolmagyna sebäp boldy ...
  Koprak oka
 • How to Choose the Shading Rate of the Curtain?

  Perdäniň kölege derejesini nädip saýlamaly?

  Häzirki wagtda adamlaryň köpüsi, satyn almak isleýän önüminiň konfigurasiýasy näçe ýokary bolsa, şonça gowy diýip pikir edýärler.Perde satyn alanyňyz ýaly, perdäniň kölegesiniň tizligi perdäniň hilini kesgitleýär diýip hasaplaýarlar.Reallyöne bu hakykatdanam şeýlemi?Aslynda, biz ...
  Koprak oka
 • The Most Concise and Fashionable Solid Curtains

  Iň gysga we moda gaty perdeler

  Tehnologiýanyň we wagtyň çalt ösmegi bilen, garaňkylyk, quakkard, mahmal perdesi we gaty perde ýaly adamlaryň estetiki gözlegleriniň yzygiderli tendensiýasynda köpçüligiň dykgatyna köp sanly ajaýyp perdeler peýda bolýar.Amatly perde diňe bir oýnamak bilen çäklenmän ...
  Koprak oka
 • Don’t Say “No” to Sheer Curtain Too Easily

  Perde aňsatlyk bilen “” ok ”diýmäň

  Örän perdäniň diňe perdäniň garniturasydygyna, hatda ony ulanyp boljakdygyny pikir edýänleriň köpüsi bar.Everyöne her bir obýekt bir sebäbe görä şol ýerde bolmaly.Diňe perdä bolan garaýşyňyz bir taraplymy?Ine, “cu cu” diýmezligiň bäş sebäbi ...
  Koprak oka
 • How to Clean Velvet Curtains Properly?

  Mahmal perdelerini nädip arassalamaly?

  Güýçli stereoskopiki täsir bilen ýumşak dokumasy barlygy sebäpli mahmal perdesini saýlaýanlaryň sany köpelýär.Öndürijilik nukdaýnazaryndan gün şöhlesini we sesini penjireden täsirli bloklap bilýär.Vöne mahmal perdäniň vakuum ukyby hem ...
  Koprak oka
 • Choice of Home Blackout Curtain Styles

  Öýüň öçürilen perde görnüşlerini saýlamak

  Otaglaryň toplumynda penjireleriň ululygy we görnüşi dürli-dürli, şonuň üçin käbir penjire kemçiliklerini ödäp bilýän öý öçürilen perdeleriň dürli görnüşlerini saýlamaly.Kiçijik penjireler üçin rim perdelerini ulanmak ýa-da perdeleri götermek has gowy bolar.Umuman aýdanyňda, tomaşa etmek ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3