Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Beýleki kompaniýa bilen deňeşdirilende artykmaçlyklaryňyz näme?

Çalt jogap bermek - Biziň toparymyz, müşderiniň soraglaryna jogap bermek we hemişe sorag bermek üçin 24 sagat işleýän yhlasly we başarnykly adamlardan ybarat.Müşderileriň köp meselelerini 12 sagadyň dowamynda çözüp bolýar.

Güýçli innowasiýa ukyby- Adatça beýleki öndürijileriň / zawodlaryň ýekeje nagşy we gowşak önümçilik ukyby bar.Müşderiler üçin gysga wagtyň içinde nagyşlary dizaýn edip bilýän we çalt nusga alyp bilýän hünärmen dizaýn we önümçilik toparymyz bar.

Ibermek üçin logistika mümkinçilikleri haýsylar?

Harytlary dürli transport serişdeleri bilen daşap bileris
1. Iberilişimiziň 90% -i üçin deňiz bilen, Günorta Amerika, Eastakyn Gündogar, Afrika, Okeaniýa we Europeewropa ýaly esasy materiklere ýa-da konteýner ýa-da RORO / köpçülikleýin ibermek arkaly bararys.
2. Hytaýyň goňşy ýurtlary, Russiýa, Mongoliýa, Gazagystan, Özbegistan we ş.m. üçin ýol ýa-da demir ýol arkaly iberip bileris
3. Gyssagly isleg bilen ýeňil ätiýaçlyk şaýlary üçin ony DHL, TNT, UPS ýa-da FedEx ýaly halkara kurýer hyzmaty bilen iberip bileris.

Önümlere öz belligimi we nyşanymy goýup bilerinmi?

Hawa, Şeýle hem aşakdaky ýaly iki wariant bar.

(1) Bellik dizaýnyňyzy bize iberiň, biz olary siziň üçin ýasarys we zatlara ýerleşdireris.

(2) Taýýar bellikleriňizi bize iberiň, biz olary elementlere ýerleşdireris.

Ortaça gurşun wagty näçe?

Nusgalar üçin gurşun wagty 1-3 gün töweregi.Köpçülikleýin önümçilik üçin, goýum tölegini alandan soň 20-30 gün dowam edýär.Gurşun wagty haçan güýje girýär

(1) goýumyňyzy aldyk we

(2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamamyz bar.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Caseshli halatlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köplenç muny edip bilýäris.

Zawodyňyz nirede ýerleşýär, baryp görmek amatlymy?

Zawodymyz Zhejiang welaýatynyň Şaoksing şäherinde ýerleşýär.Sizi gelmek we ugratmak üçin işewür ulag bilen üpjün edip bileris.