strategiki işewür hyzmatdaş

 • öçürilen perde
 • quakkard perdesi
 • Perdäni çap et
 • Mahmal perde
 • perde
 • 01

  20 Satyş topary

  Müşderi taslamalary bilen güýçli şahsyýet duýgusy.20-den gowrak satuw, hatda entek bilmeýän meselelerine-de çözgüt bermek üçin 7/24 onlaýn işleýär.

 • 02

  15 ýyllyk eksport tejribesi

  Öý dokma pudagynda 15 ýyldan gowrak tejribe.Önümiň çuňňur bilimleri, ýörite protokol we ýerli düzgünler baradaky bilimler.Uýgunlaşmaga we gowulaşmaga hemişe çalyşmak.

 • 03

  Zawodyň bahasy 100%

  Bäsdeşlik we 100% adalatly baha.Geň galdyryjy töleg ýok.Islendik garaşylmadyk ýa-da goşmaça çykdajylar öňünden tassyklanmalydyr.

 • 04

  Aýda 300 täze dizaýn

  Aýda 300-den gowrak dizaýn üçin iň täze önümler bilen yzygiderli üpjün etmek, şol sanda gaty perdeler, quakkard perdeleri, çap edilen perdeler, keşdeli perdeler we ş.m.bazaryňyzdaky egrilikden elmydama öňde durýandygyňyzy üpjün edýär.

 • Amatly ýatylýan otagy ýasamak üçin perdäni nädip ulanmaly?

  Öý bezeginde ýyly içerki giňişlik döretmek üçin ýumşak bezegi ulanmak gaty möhümdir.Möhüm ýumşak bezeg materialy hökmünde perdeler bezeg stiliniň emele gelmegine, reňkleriň birleşmegine we tutuş öý meýdanynyň atmosferasynyň sazlanmagyna gaty gowy bezeg täsirini ýetirip biler.Şeýdip ...

 • Perdäniň matalaryny we nagyşlaryny nädip saýlamaly?

  Öňki makalamyzda perdeler hakda köp bilim hakda gürleşipdik, bu gezek perde nagyşlaryny we matalary saýlamak barada gürleşeris.Ilki bilen, perdäniň nagşyny saýlamak Eger nagyşly perdäni saýlamaly bolsaňyz, reňkli gyrasy bilen perdäni saýlamak maslahat berilýär ...

 • Kölegeden başga perdäniň wezipeleri

  Irki strategiýany köp ýerine ýetirip, bezemek üçin köp güýç sarp eden bolsaňyzam, belki-de gutulgysyz birnäçe uly we ownuk meseleler ýüze çykar.Bu wagt, otagyň kemçiliklerini düzetmek üçin birnäçe ýumşak eşik dizaýnlaryna bil baglamaly bolýarys!Bu gün ajaýyp spa nädip ýasamalydygyny tanyşdyraryn ...

BIZ BARADA

“Shaoxing City Dairui Textile Co., LTD” önümçiligi, ösüşi we satuwy birleşdirýän häzirki zaman kärhana.Esasan perdeler, ýassyklar, duş perdeleri we beýleki dokma önümleri bilen iş salyşýar. Döredilen gününden başlap, müşderilere ýokary hilli hyzmatlar bermek üçin “müşderi supereme, hyzmat birinji boluň” düşünjesine eýerýär.Şol bir wagtyň özünde, ýokary hilli we ýokary netijeliligi dowam etdirýäris, müşderiniň kanagatlanmagy biziň gözlegimizdir.