Perdäniň matalaryny we nagyşlaryny nädip saýlamaly?

Öňki makalamyzda perdeler hakda köp bilim hakda gürleşipdik, bu gezek perde nagyşlaryny we matalary saýlamak barada gürleşeris.

Ilki bilen, perdäniň nagşyny saýlamak

Eger nagyşly perdäni saýlamaly bolsaňyz, reňkli gyrasy bilen perdäni saýlamak maslahat berilýär, bu her dürli otag meýdany, esasanam çagalar otagy üçin amatly.Bedatylýan otag birneme bezeg suratlaryny, halylary we beýleki bezegleri asmak ýaly birneme adamdan ybarat bolsa.Bu ýagdaýa arassa reňkli perde maslahat berilýärperdeweöçürilen perde.

Blackout Curtain

Uzynlygyna iki reňkli patchwork perdesini saýlamak isleseňiz, saýlamak maslahat berilýärýagtylykýokarkywe çuň düýbiperde, wizualda şeýle reňkli birleşme adamlara ýatylýan otagyň beýikligini has ýokary duýup biler, ýöne şeýle hem gaty agyr görünmez.

WPS图片

Amerikan çopan stili ýaly köp adam bar - kiçijik gül stiliniň perdesi, görünýän kiçijik gül kiçijik we täze duýgy berýär, ýöne aslynda deňeşdirmek gowy däl, egerköp reňks in otag weelementleri has bulaşyk, ownuk gülüň stilini saýlamak maslahat berilmeýär.Munuň tersine, ýatylýan otagyň stili gaty ýeke bolsa, sizem edip bilersiňizçap edilen perde güller bilen ýatylýan otaga birneme janlylyk goşmak üçin!

Printed Blackout Curtain

Ikinjiden, perde matasyny saýlamak

Arassa pagta perdesi: pagtais aňsat gyrmyzy,pes kölege we ppraktikasy, egersen edýärsiňarassa pagtanyň ýönekeý duýgusy ýaly däl,it doesn't saýlamagy teklip ediňpagta perdesi.

Zygyr matalar perde:Zygyr matalar gaty tebigy matalar, ýöne ol is diňe dälpes kölege, ýöne kiçeltmek hem aňsat ýuwlandan soňBuýeke ulanmagy maslahat berme.Zygyr matanyň bu tebigy duýgusyny isleseňiz ýa-da ýapon stili, imitasiýa mata matasyny ýa-da zygyr mata matasyny saýlap bilersiňiz,haýsyhas amaly bolar!

Rayon,mahmal, çenil we beýleki matalar, aslynda olaryň köpüsi garyndy weolaryň köpüsi bolup durýar poliester.Poliester matany gysmak aňsat däl.

Velvet set

Matany saýlamak materialda däl-de, eýsem öz giňişligine görä maslahat berilýär we iň gowy effekti görkezmek üçin saýlamagyň zerurlygynyň täsiri!


Iş wagty: 28-2022-nji maý