Kölegeden başga perdäniň wezipeleri

Irki strategiýany köp ýerine ýetirip, bezemek üçin köp güýç sarp eden bolsaňyzam, belki-de gutulgysyz birnäçe uly we ownuk meseleler ýüze çykar.Bu wagt, otagyň kemçiliklerini düzetmek üçin birnäçe ýumşak eşik dizaýnlaryna bil baglamaly bolýarys!Bu gün hemmeler üçin perde bilen ajaýyp ýer ýasamagy tanyşdyraryn!

Dik zolakly perdeler giňişligi has “beýik” edip biler.

Belki, käbir müşderiler bezegden soň jaýyň beýikliginiň birneme ýeterlik däldigini, depressiýa duýgusynyň artjakdygyny duýarlar.Teklibim: güýçli reňkli dik zolak görnüşini saýlap bilersiňizöçürildiperde, perdäniň kellesini etmezlige synanyşyň, şonuň üçin adama ýokary giňişlikde wizual effekt berip bilersiňiz.

office window curtain

Lighteňil perdeler “ýagtylyp” biler

Lightagtylyk, birinji gat ýa-da erbet gönükdirilen jaýlar üçin elmydama uly mesele.Aslynda şunuň ýaly jaý şkaf dizaýnlary bilen açyk reňkli perdäni saýlap biler, ýanýan serediş materialy has gowudyr.Mysal üçin, pagta ýüpek matalar,perdewe beýleki inçe hilli matalar.

sheer curtain fabric

Salkyn reňkli matalar kiçi otaglary has giň edýär

Kiçijik maşgala häsiýetine açyk reňk we ajaýyp reňk bezemek üçin perde.Şeýle hem perdä ýönekeý, arassa we kiçi göwrümli dizaýnlary goşmak dogry saýlawdyrperdäni çap etwequakkard perdesi.Salkyn äheň köplenç giň, ajaýyp wizual effekt döredip biler.

WPS图片(1)

Gorizontal göni çyzykly perdeler “giňelip” biler

Örän dar ýa-da gaty uzyn otag üçin transvers çyzykly dizaýnyň perdesi gowy saýlanmalydyr.Mundan başga-da, uzyn we dar otagyň iki ujuna ajaýyp dizaýn mata sungaty bilen gurnap bilersiňiz.Bir ujunda amaly funksiýanyň perdesi bar, beýlekisi bezeg perdesi bolup, şol bir wagtyň özünde arka we yza ýaňlanmagyna sebäp bolup biler, bu aralygy gysgaltmagyň ajaýyp täsirini döredip biler.

Luxury Curtain

Bu teklipler hemmäňiz üçin amatly bolar diýip umyt edýärin.


Poçta wagty: Maý-21-2022