Kompaniýanyň medeniýeti

Korporatiw gymmatlyklar

1. Ilki bilen müşderi.              

2. Bütewilik we joşgun.

3. Pragmatiki täzelik

4. Göreş we ýeňiş gazanmak

Kompaniýanyň wezipesi

Goý, kompaniýanyň önümleri bütin dünýä ýaýrasyn!

Kompaniýanyň wezipesi

Öý mebel önümlerini bir gezeklik ýokary hilli üpjün ediji dörediň.Göreşýän hyzmatdaşlaryň maşgalalary üçin ýokary durmuş dörediň.Durmuş üpjünçiligine degişli goşant goşuň