Dairui Tex hakda

Biziň kompaniýamyz

“Shaoxing City Dairui Textile Co., LTD” önümçiligi, ösüşi we satuwy birleşdirýän häzirki zaman kärhana.Esasan perdeler, ýassyklar, duş perdeleri we beýleki dokma önümleri bilen iş salyşýar. Döredilen gününden başlap, müşderilere ýokary hilli hyzmatlar bermek üçin "müşderi supereme, hyzmat birinji boluň" düşünjesine eýerýär.Şol bir wagtyň özünde, ýokary hilli we ýokary netijeliligi dowam etdirýäris, müşderiniň kanagatlanmagy biziň gözlegimizdir.

Akylly öý we dokma önümçiliginde hünär usulymyz bar.Biz diňe bir iň oňat marka däl, eýsem satyn alyş duýgyňyz hakda hem alada edýäris.Daşary ýurtdan getirilen materiallary saýladyk.Ilki bilen gök mata boýadyk.5-6 amal bolsa-da, bize görkezilen perde we diwan örtügi.Hemmelere mälim bolşy ýaly, diňe bir durmuş alarsyňyz.Soň bolsa, akylly öýde elimizden gelenini edýäris.Onda sanly jaý, ulag we jemgyýet bar ..

2012-nji ýyldan bäri döredildi we öý dokma önümçiliginde yzygiderli köpelýär. Indi söwda hyzmatynda 8 ýyllyk tejribämiz bar.
Biz öndüriji we söwda kompaniýasy.Sargydyňyzy alanymyzdan soň 1-3 günüň içinde ýöriteleşdirilen subutnama hyzmatyny hödürleýäris. Siziň üçin “8 sagat” teklip hyzmaty bar.
Zawod, Zhejiang şäheriniň Şaoksing şäherinde ýerleşýän 10 müň inedördül metrden gowrak meýdany öz içine alýar.Şol bir wagtyň özünde önümlerimiz SGS tarapyndan AAMI synagyndan geçdi.Mundan başga-da, önümler CE we FDA tarapyndan tassyklanýar.

Biziň hemmämiz jogapkärçiligimizi we borjumyzy öz üstüne alýan "dairui adamlar"
Biz ýaşlyk, janlylyk we innowasiýa ruhundan doly
Şygarymyz: DaiRui DaiRui, hiç wagt yza çekilme, söweş, söweş, söweş!
Biziň kararymyz: müşderileriň pikirini pikir ediň, müşderileriň aladasyny ediň, müşderiler üçin iň oňat hyzmat beriň.

lQDPDhsKuwWF3jHNA-jNBTWwV4z9Be1Frw4B4kEO4YC8AA_1333_1000

Has köp maslahat bermek isleýärsiňiz  Biz bilen habarlaşyň>>

Goý, kompaniýanyň önümleri bütin dünýä ýaýrasyn!

Haeb02b549e9a41b1923ea938640415b4x

Toparymyz

Bizde 20 satyjydan ybarat bir topar we hyzmat toparymyz bar. Biz diňe satmazdan ozal, satylanda we üç prosesi satanymyzda aladalanman, eýsem
müşderiniň duýgusy.
Müşderilerimiz Demirgazyk Amerikadan, EUB-den, Günorta Amerikadan, Günorta-Gündogar Aziýadan we Afrika ýurtlaryndan.Nireden gelendigine garamazdan gowy gatnaşyk edýäris.Toparymyz olar we beýlekiler üçin bagtly duýgy döretmek isleýär.Has gowy önüme, has gowy hyzmata ynanýarys.
Hyzmatymyz: “köpden birine” diýmek, toparymyzyň hemmesi siziň kanagatlanmagyňyzy üpjün etmek üçin elimizden gelenini edýär.Önümçilik prosesini size habar bermek üçin 3 maddy wagt nokadyny bereris.