Kompaniýa habarlary

 • How to Choose Curtain”s Fabrics and Patterns?

  Perdäniň matalaryny we nagyşlaryny nädip saýlamaly?

  Öňki makalamyzda perdeler hakda köp bilim hakda gürleşipdik, bu gezek perde nagyşlaryny we matalary saýlamak barada gürleşeris.Ilki bilen, perdäniň nagşyny saýlamak Eger nagyşly perdäni saýlamaly bolsaňyz, reňkli gyrasy bilen perdäni saýlamak maslahat berilýär ...
  Koprak oka
 • The Functions of Curtain Except Shading

  Kölegeden başga perdäniň wezipeleri

  Irki strategiýany köp ýerine ýetirip, bezemek üçin köp güýç sarp eden bolsaňyzam, belki-de gutulgysyz birnäçe uly we ownuk meseleler ýüze çykar.Bu wagt, otagyň kemçiliklerini düzetmek üçin birnäçe ýumşak eşik dizaýnlaryna bil baglamaly bolýarys!Bu gün ajaýyp spa nädip ýasamalydygyny tanyşdyraryn ...
  Koprak oka
 • How to Calculate Curtain Fabric Accurately?

  Perde matalaryny nädip dogry hasaplamaly?

  Kölegeler, gizlinligi goramak we bezeg ýaly funksiýalar bilen perdeler öý mebelleriniň möhüm bölegidir.Perdeleriň bezegi, perdeleriň ýalpaklary bilen gaty göni baglanyşykda.Gaty köp haýyşlaryň kyn görünýändigi sebäpli, ýöne gaty az haýyşlar ýetmezçilik edýär ...
  Koprak oka
 • Choice of Curtains for Different Window Types

  Dürli penjire görnüşleri üçin perdeleri saýlamak

  Perdäni saýlamak, maşgala bezeginiň soňky böleginde ýumşak eşik baglanyşygydyr.Dürli adamyň ýaşaýyş endigine we jaý görnüşine görä, perdäni saýlamak we ýygnamak meýilnamalaryň gowy dürlüligi bar.Soň bolsa, perdäniň we seleň funksiýasyny seljererin ...
  Koprak oka
 • How to Choose the Shading Rate of the Curtain?

  Perdäniň kölege derejesini nädip saýlamaly?

  Häzirki wagtda adamlaryň köpüsi, satyn almak isleýän önüminiň konfigurasiýasy näçe ýokary bolsa, şonça gowy diýip pikir edýärler.Perde satyn alanyňyz ýaly, perdäniň kölegesiniň tizligi perdäniň hilini kesgitleýär diýip hasaplaýarlar.Reallyöne bu hakykatdanam şeýlemi?Aslynda, biz ...
  Koprak oka
 • The Most Concise and Fashionable Solid Curtains

  Iň gysga we moda gaty perdeler

  Tehnologiýanyň we wagtyň çalt ösmegi bilen, garaňkylyk, quakkard, mahmal perdesi we gaty perde ýaly adamlaryň estetiki gözlegleriniň yzygiderli tendensiýasynda köpçüligiň dykgatyna köp sanly ajaýyp perdeler peýda bolýar.Amatly perde diňe bir oýnamak bilen çäklenmän ...
  Koprak oka
 • Don’t Say “No” to Sheer Curtain Too Easily

  Perde aňsatlyk bilen “” ok ”diýmäň

  Örän perdäniň diňe perdäniň garniturasydygyna, hatda ony ulanyp boljakdygyny pikir edýänleriň köpüsi bar.Everyöne her bir obýekt bir sebäbe görä şol ýerde bolmaly.Diňe perdä bolan garaýşyňyz bir taraplymy?Ine, “cu cu” diýmezligiň bäş sebäbi ...
  Koprak oka
 • Choice of Home Blackout Curtain Styles

  Öýüň öçürilen perde görnüşlerini saýlamak

  Otaglaryň toplumynda penjireleriň ululygy we görnüşi dürli-dürli, şonuň üçin käbir penjire kemçiliklerini ödäp bilýän öý öçürilen perdeleriň dürli görnüşlerini saýlamaly.Kiçijik penjireler üçin rim perdelerini ulanmak ýa-da perdeleri götermek has gowy bolar.Umuman aýdanyňda, tomaşa etmek ...
  Koprak oka
 • How To Properly Clean Blackout Curtains?

  Gara öçürilen perdeleri nädip arassalamaly?

  Öçürilen perdeleri arassalanyňyzda özüňizi şeýle duýýarsyňyzmy bilemok: öýde pagta we zygyr matadan tikilen beýik gara reňkli perdeler, arassalanandan soň arka taýaklar, kölegäniň pes bolmagyna sebäp bolýar.Köp dostlaryň bu ýagdaýda kynçylyklara duçar boljakdygyna ynanýaryn, şonuň üçin şu gün bererin ...
  Koprak oka
 • Recommend These 5 Cost-effective Curtain Fabrics To You

  Bu 5 çykdajyly perde matalaryny size maslahat beriň

  Perde matalaryny saýlanyňyzda, şu taraplardan göz öňünde tutup bilersiňiz: l Kölegäniň täsiri - Perdeleri saýlanymyzda, ilki bilen nirede asylýandygyny we näçe kölegäniň gerekdigini göz öňünde tutmalydyrys.l Ses izolýasiýasy - Daşarky seslere has duýgur bolsaňyz, käbir perdeleri saýlap bilersiňiz ...
  Koprak oka
 • Is It True? They Say The Heavier The Curtains Are, The Better Effect Will Be

  Bu dogrumy?Perdeler näçe agyr bolsa, şonça-da gowy täsir eder diýýärler

  Perdeler işlemegi we bezegi birleşdirip, olary öý bezeginde aýrylmaz elemente öwürýär.Öý meýdanynyň diňe ujypsyzja bölegini tutsa-da, diňe bir uly reňkli blok däl.Öý eýesiniň tagamynyň beýany, içginlige gönüden-göni täsir edip biler ...
  Koprak oka
 • Dairui’s sunmmer team buiding activity is in full swing!

  “Dairui” -niň güneşli toparyny köpeltmek işi dowam edýär!

  Topar gurluşygyny güýçlendirmek, toparyň agzybirligini ýokarlandyrmak we toparyň hyjuwyny boşatmak maksady bilen, kompaniýanyň 6 ýyllygy mynasybetli, bir topar topar döretmek işine başladyk ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2