Kompaniýanyň taryhy

Biz elmydama ýolda.

Soňky birnäçe ýylda kompaniýa ilkinji iki adamdan ädimme-ädim geçdi we noldan ösmek üçin kyn prosesi başdan geçirdi.

Esaslandyryldy

“Shaoxing City Dairui Textile Co., Ltd.” 2014-nji ýylyň 23-nji iýunynda döredildi. Kompaniýany esaslandyryjy içerki dokma önümleriniň daşary söwda bazaryny gördi we esasan öý dokma önümlerini eksport edýän daşary söwda kärhanasyny döretdi.

Kompaniýa ilki öz topary ýok wagty Şaoxingiň Kebei şäherinde ýerleşýärdi.2016-njy ýylyň awgust aýynda has ýokary geografiki ýerleşişi we çalt ösüşi bolan Paojiang, Shaoxing şäherine göçdük we aň-düşünje bilen topar döredip, öz ammaryny gurup başladyk.

2017-nji ýylyň maý aýyna gezek gelende, özümiziň taýýar önüm ussahanamyzy döretdik we kompaniýa kem-kemden gowulaşdy we ösdi. Her kimiň ýadawsyz tagallalaryna sag bolsun aýdýarys, 2018-nji ýylyň mart aýynda toparymyz kem-kemden emele geldi we çalt ösdi, ýaş, gujurly we gujurly topar döretdi .

Häzirki wagtda kompaniýa güýçlenýär we güýçlenýär.Kompaniýanyň 100-e golaý işgäri bar, oňat dizaýn topary we önümçilik topary bar we önümi diwersifikasiýa etmek we dünýäde bir bitewi öý mebel önümini döretmek ugrunda çalt ösýär. Bu korporatiw ösüşiň täze tapgyryna başlar.