Lomaý satylýan Dairui perdesi, ýatylýan otag üçin agyr lenta termiki perde

Gysga düşündiriş:

Qualityokary hilli goşa dokalan mata: öçürilen perde ýumşak synp A mahmaldan we gara ýüpek matadan ýasalýar.Surfaceerüsti agramy takmynan 300 g / m² bolan mata ýumşak we izolýasiýa edýär.Highokary hilli öçürilen perdämiz üýtgeşik we adatdan daşary bolup, otagyňyza ajaýyplyk we özüne çekijilik berýär.
Lightagtylyga garşy we izolýasiýa: ýylylyk perdesiniň mahmal materialy ýumşak we tebigy ýagdaýda çyzylan.Material bilen, perde gyşda-da, tomusda-da daşarky temperaturany izolýasiýa edip biler we şol bir wagtyň özünde içerdäki temperaturany deňleşdirip biler.Arka tarapdaky gara sapaklaryň goşmaça ýüzüniň kömegi bilen aç-açan termal perde otagyňyzy garaňkylaşdyryp, şahsy durmuşyňyzy gorap biler.
Easyönekeý gurnama: adaty perdeler bilen deňeşdirilende, mahmal perde köp wezipeli zolak bilen bezelendir.Köp funksiýaly zolakda köp sanly aç-açan sapaklar tikilýär.Çeňňek (paketiň içine girmeýär) bilen lentany lenta hökmünde ulanyp bilersiňiz we mahmal perdesini demir ýolda goýup bilersiňiz..A-da bolmasa, köp funksiýaly lentany perdäniň demir ýolundan çekip bilersiňiz.
Seresaplyk we tehniki hyzmat: perdäni 40 gradusdan aşakda ýuwmagy maslahat berýäris.Zerur bolsa, perdäni 100 gradusdan aşakda demirläp bilersiňiz.Guramak üçin, perdäni asyp, şemalladyň.Guradyjy ulanmaň we akartmaň.Zyýan ýetmezligi üçin perdeleri ýiti zatlar bilen baglanyşdyrmaň.
Mazmuny: 2 bölek lýuks mahmal perde.Dürli ululyklardan we reňklerden saýlamak üçin saýlaň.Penjireleriňizi ölçäniňizden soň, dogry ölçegleri tapyp bilersiňiz.Matanyň aýratyn aýratynlyklary we uzak daşalmagy sebäpli önüm birneme gyrmyzy bolup biler.Perdeleri biraz assaňyz ýa-da pes temperaturada demir assaňyz, çişler ýok bolar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 Curtain

BLACKOUT CURTAIN

 

02 Blackout Curtain 03 Window Curtain

home curtain window

Curtain cheap curtain

ready made curtains

04 Custom Curtain 05 Hotel Curtain 06 Ready Made Curtain 07 Wholesale Curtain 08 Office Curtain 8A Curtain Cloth 09 Bedroom Curtain 10 Christmas Curtain 11 New Curtain 12 Hotel Curtain 13 Curtain Window 14 Blackout Window Curtain 16 Ready Made Curtain


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň