Ombre perdelerini ýeňil bloklaýan otag Garaňky ýylylyk izolýasiýa gradient reňk perdeleri Livingaşaýyş otagy üçin jübü penjire çyzgylary

Gysga düşündiriş:

GATNAŞYK GARŞY
Jübüt dizaýny top Üstünde we aşagynda iki jübüt jübü bar we reňkler keseligine simmetrik gradient reňkdir , şonuň üçin bu perdeleri asmagyň dört usuly bar.Ombre öçürilen perdelerimiz, ýokarsynda we aşagynda 3 dýuým çybyk jübüsi bilen gurlup, bazardaky iň köp perde çybyklaryna (2 "Diam" -dan az) laýyk gelýär. Çybyk jübüsiniň artykmaçlygy, ähli penjiräni iň ýokary derejede örtüp bilýär boşluklary goýman, şahsy gizlinligi goraýar.
SYMMETRIK STYLE: Gradient perdeleriň stili simmetrik gözellige eýe.Perdelerimiziň matalary gaty ýumşak we ýylmanak bolup, ajaýyp çap nagyşlary 2 dürli reňkden ybarat bolup, örän owadan atmosfera döredýär.
KÖP KÖPÇILIK funksiýalary we gowy iş: DAIRUI ýokary hilli ukydan lezzet alyp bilýän, gizlinligi üpjün edip bilýän, sesiň bir bölegini azaldýan, gün şöhlesiniň 50% -70% we UV şöhleleriniň öňüni alyp bilýän we maşgalalaryň köpüsiniň talaplaryna laýyk gelýän DAIRUI gradient garaňky perdeleri.Bu gradient perdeler premium ussatlyk bilen ýasalýar.Qualityokary hilli tikiş işi, ýumşak sapaklaryň, ähli tikişleriň we gyralaryň deňleşmezligi üçin hil barlagyna berk gözegçilik ediň.
AASsat ideg: saklamak aňsat.Sowuk suwda ýuwulýan maşyn, gury ýykylýar, diňe hlor däl akartmany ulanyň.Zerur bolanda çalt ütüklemek ýa-da bug arassalamak.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 Curtain

Blackout curtain

02 Blackout Curtain 03 Window Curtain

Light Blocking Ombre Curtains (3) Light Blocking Ombre Curtains (4) Light Blocking Ombre Curtains (2) Light Blocking Ombre Curtains (1)

04 Custom Curtain 05 Hotel Curtain 06 Ready Made Curtain 07 Wholesale Curtain 08 Office Curtain 8A Curtain Cloth 09 Bedroom Curtain 10 Christmas Curtain 11 New Curtain 12 Hotel Curtain 13 Curtain Window 14 Blackout Window Curtain 16 Ready Made Curtain

Birnäçe funksiýa Gara reňkli perdeler: Bedatylýan otaglarymyz ýumşak we ýüpek we gyrmyzy mugt ajaýyp ýatylýan otag üçin amatly, sebäbi ses geçirmeýän perdeler dynç almak we uklamak üçin gowy kömekçi.termiki izolýasiýa perdeleri termal izolýasiýa edip, otagyňyzyň temperaturasynyň täsirini deňleşdirmek üçin ýyly saklap biler.Mundan başga-da, gara açyk perdeler ýatylýan otag, sesiň azaldylmagynyň energiýasyny ýokarlandyryp, amatly gurşawa ýetip biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň