Iň soňky perde dizaýny Europeanewropa stili nagyşly perde Drape poliester ýüplük boýagly quakard perdeleri

Gysga düşündiriş:

Quakard perdeleri: livingaşaýyş otagymyzdaky quakkard perdeleri premium matadan ýasaldy, material çydamly we olara birneme örtükli.Çap edilen perdelerden tapawutlylykda, quakkard perdeleriniň nagşy ýüplükden dokalan, görüş taýdan arassa çyzyklar we solmak aňsat däl.Hatda perdeleriň arka tarapy hem özüne çekiji.Premium matalar we quakkard dizaýny, otagyňyza özboluşly got stilini getirýär
Balans çyrasy we gizlinlik: livingaşaýyş otagymyzyň perdeleri ýagtylygy süzýär, birneme garaňkylaşdyrýar, ýöne otagy garaňkylaşdyrmaýar.Şol bir wagtyň özünde, bu ýeňil süzgüçli perdeler goňşulary jaýdan geçip barýarka seretmezlikden saklaýar. Bular telewizorda gün şöhlesini azaltmak üçin hem amatly.Penjiräniň perdeleriniň reňki, gurluşy we ýeňil süzülmesi dogry.Bu ajaýyp damask perdelerini synap görmek islemeýärsiňizmi?
“Premium Hil”: Perde çyzgylarymyz jübüt satylýar, her gara perde paneliniň ini 52 dýuým, uzynlygy 84 dýuým, tekizligi asylanda birleşdirilen ini 104 dýuým (adaty ululygy hem mümkindir).Gowy ýakymly täsir etmek üçin paneliň umumy ini perde taýagynyň ininden 1,5-2 esse bolmaly.Kümüş grommetiň dizaýny (1,6 dýuým içki diametri) perdeleri gurmagy we süýşürmegi aňsatlaşdyrýar
Easyeňil ideg: 1.Bu nagyşly egriler, sowuk suwda maşyn bilen ýuwulýar (86 lower-den pes).ýumşak ýuwujy, näzik sikl.2. Akartmaň. Biraz bug, ýük daşaýan zatlaryň hemmesini çykarar we ajaýyp görüner. 3. Soraglaryňyz bar bolsa bize ýüz tutuň.Meseläni 24 sagadyň dowamynda çözmäge kömek ederis


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 Curtain独立站提花布窗帘

02 Blackout Curtain

03 Window Curtain

curtain material

blackout curtain for bedroom

Luxury curtain set

bedroom curtain

04 Custom Curtain 05 Hotel Curtain 06 Ready Made Curtain 07 Wholesale Curtain 08 Office Curtain 8A Curtain Cloth 09 Bedroom Curtain 10 Christmas Curtain 11 New Curtain 12 Hotel Curtain 13 Curtain Window 14 Blackout Window Curtain 16 Ready Made Curtain

Energiýa tygşytly perdeler: Bu energiýany tygşytlaýan klassiki gül çyzgylary, tomsuň yssysyna we gyşyň sowuklygyna izolýasiýa edip, temperaturany aňsatlyk bilen deňleşdirip biler.Ses geçirmeýän penjire perdelerimiz hem işleýär, hem-de bezegli, penjireleriňize doly laýyk gelýär. Hususy gorag perdeleri: Bu otagyň garalýan perdeleri, öý bezegine nepislik goşmak bilen gizlinligi hasam artdyryp biler.Ajaýyp dokma dokma perdeleri myhman otagy, ýatylýan otag, ofisler, çaga otagy, çagalar otagy we çagalar bagy bilen doldurylýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň