Qualityokary hilli myhmanhana ýatylýan otagy izolýasiýa edilen ýylylyk dokalan agyr gara penjire perdeleri we çyzgylar

Gysga düşündiriş:

SYITYASY MATERIALLAR: Otagyňyzy metal kirpik perdeleri bilen stilleşdiriň.Olar 100% premium kirpik perdelerinden ýasalýar we 3 gatlakdan ybarat: izolýasiýa we öçürilen içki gatlak we çotga görnüşli iki daşky gatlak.Bu perdelere gaty owadan we döwrebap mat görnüşini berýär.
ÜÇÜNJI FUNKSI: A: Öçürilen perdäniň asty üç funksiýany ýerine ýetirýär: 1. Lightagtylygy blokirlemek.2. atylylyk we sowuk izolýasiýa.3. Sesi we sesi gowulaşdyrmak
AASsat GURNAMAK: Perdeleriň öçürilmeginde diametri 4 sm bolan metal kirpikler bar, olary gurmagy aňsatlaşdyrýar.Bazardaky perdeleriň köpüsine gaty laýyk gelýär.
ELEGANT WE Häzirki zaman reňkleri: Penjiräniň perdeleri jaýyň islendik otagyny ösdürer.Livingaşaýyş jaýy üçin döwrebap perdeler ýa-da ýatylýan otag üçin öçürilen perdeler ýaly amatly.Çal reňkli perdelerden, ak perdelerden ýa-da gara perdelerden başlap, aurora gyzyl we tomus ýaşyl ýaly dürli reňkli görnüşlere çenli köp sanly häzirki zaman reňkleri bar.
AASsat we çalt arassalamak: Paneliň perdeleri iň ýokary 30 ° C-de maşyn ýuwulýar.Pes temperaturada agartmaň, gury we demir ýykmaň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 Curtain

Blackout curtain

02 Blackout Curtain 03 Window Curtain

 

Window curtain Blackout Curtain

Curtain Fabric

04 Custom Curtain 05 Hotel Curtain 06 Ready Made Curtain 07 Wholesale Curtain 08 Office Curtain 8A Curtain Cloth 09 Bedroom Curtain 10 Christmas Curtain 11 New Curtain 12 Hotel Curtain 13 Curtain Window 14 Blackout Window Curtain 16 Ready Made Curtain

Üç dokalan innowasion tehnologiýanyň kömegi bilen paneller ýylylyk izolýasiýasynda, temperaturanyň deňagramlylygynda, energiýany tygşytlamakda, sesiň peselmeginde we ş.m. gowy hyzmat edýär. Penjiräňizi täzelemek üçin tygşytly saýlaw. amal, mata adamlara, hatda bäbeklere-de degmek üçin ýumşakdyr.Iki tarapdan kesilen we gyrmyzy, birmeňzeş mata we reňk.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň