“Dairui China” perde üpjün edijisi, ses geçirmeýän UV çydamly düzlük, agaç şahasy örtükli perde paneli bilen dokalan agyr gara örtük paneli

Gysga düşündiriş:

Material: Gaty öçürilen material we çap materiallary
Paket öz içine alýar: 2 otagly öçürilen perdeler we 2 otagly ýarym gatly perdeler toplumy;Her paneliň uzynlygy 54 inç, ini 95 inç. Ölçegleri gurnamagy we süýşürmegi aňsatlaşdyrýan adaty ýa-da bezegli perde çybyklary bilen oňat gabat gelýär.
Sesi peseltmek: Agyr agramly garaňky perde panelleri, sesiň peselmegi üçin penjiräni doly ýapyp, gowy drape duýgusy bolup biler.Sesiň siňdirilmeginiň täsiri gaty gowy we islendik wagt sesden biynjalyk bolmaň. Panel paneli hökman tropiki gurşaw döreder we öý bezegiňizi nepislik we synp bilen ýaşar.Livingaşaýyş otagy, ýatylýan otag, naharhana, aşhana, ferma jaýy, studiýa, Çagalar otagy üçin ajaýyp.
Rahatlygy ýokarlandyrmak: malylylyk izolýasiýa edilen perdelerimiz, sowuk aýlarda ýitirilen ýylylygyň mukdaryny azaldýar we tomusda ýylylygy görkezýär, sebäbi energiýa çykdajylaryny tygşytlamaga kömek edýär.Bu energiýa tygşytlaýjy perdeler, köp köçelerden ýa-da şowhunly goňşulardan sesleri azaldýan ses päsgelidir.
Sowuk suwda ýuwulýan maşyn, ýumşak aýlaw, pes ýerde gury, akartmaň, zerur bolsa pes temperatura ütüklemek.Wagtyň geçmegi bilen reňkler öçmez.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 Curtain

Blackout curtain

02 Blackout Curtain 03 Window Curtain

Home curtain window

Curtain bedroom

Curtain rings Smart curtain

 

Curtain

04 Custom Curtain 05 Hotel Curtain 06 Ready Made Curtain 07 Wholesale Curtain 08 Office Curtain 8A Curtain Cloth 09 Bedroom Curtain 10 Christmas Curtain 11 New Curtain 12 Hotel Curtain 13 Curtain Window 14 Blackout Window Curtain 16 Ready Made Curtain

Kölegäniň bahasy we aýratynlyklary: Üç gezek dokamak tehnologiýasy perdeleriň 80-90% ýagtylygy we UV şöhlelerini öçürmegine kömek edýär.Reňk näçe gara bolsa, kölegäniň derejesi şonça gowy.Perdeler ses azaldýan, termiki izolýasiýa, gizlinligi goramak, tozany izolýasiýa etmek, ýagtylygy blokirlemek aýratynlyklaryny üpjün edýär.Bu ajaýyp penjire perdeleri, otag perdeleri, aşhana perdeleri we ýatylýan otag perdeleri.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň