Hotelörite myhmanhana ýatylýan otag dokalan perde, açyk UV çydamly poliester garaňky perde

Gysga düşündiriş:

Ölçegi saýlamak: Bir paketde 2 bölek perde bar.Her biri: 66x72 dýuým (ini x aşak).Boýy matanyň ýokarsyndan ölçelýär.Penjiräňiziň ululygyny ölçäň we sargyt etmezden ozal esasy suratda maslahat berilýän ululyk bilen deňeşdiriň!
100 sany öçürilen matalar: Dairui Tekstiliň öçürilen perdeleri indi elýeterli!bu gaýtadan işlemek perdäni düýbünden aç-açan edýär, ýöne şonda-da ýumşak we gowy!
Ajaýyp dizaýn: Içki diametri 4 sm bolan 8 sany kirpik bar.Olar perde çybyklarynyň köpüsi üçin amatlydyr.Diňe perdäniň taýagyna asyp we süýşürip bilersiňiz.Olary gowy ýatmaga we hemişe gujurly bolmaga kömek etmek üçin ýatylýan otagyňyzda ýa-da ýaşaýyş jaýyňyzda ulanmak ajaýyp zat, eger köplenç gijeki nobatlarda işleýän bolsaňyz, hökman olarda bolmaly!
Amaly we ajaýyp: Perdeler düşnüksiz we mebelleriňizi we poluňyzy gün şöhlesinden goraýar we sesleri azaldýar.Gyşy otagy ýyly saklaýarlar we tomusda daşky yssy izolýasiýa edýärler.Öýüňiziň bezeg stiline görä perdäniň reňkini saýlaň, bu amaly bezeg bolar.Mundan başga-da, olar size gizlinlik hem berýär!
Seresap bolmak aňsat: öçürilen perde diňe sowuk suwda (30 gradusa çenli) maşyn bilen ýuwulýar we zerur bolanda diňe hlor däl akartma ulanylýar.Pes temperaturada demir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 Curtain

Blackout curtain

02 Blackout Curtain 03 Window Curtain

curtain rails Kitchen Curtain

Church curtain

 

Curtain Rods

04 Custom Curtain 05 Hotel Curtain 06 Ready Made Curtain 07 Wholesale Curtain 08 Office Curtain 8A Curtain Cloth 09 Bedroom Curtain 10 Christmas Curtain 11 New Curtain 12 Hotel Curtain 13 Curtain Window 14 Blackout Window Curtain 16 Ready Made Curtain

 

Bu gaty reňköçürilen perdeýüpek el degirmek bilen tekiz we nepis matany we içerki görnüşiňize özüne çekijilik we döwrebaplyk getirýän ajaýyp drape degişlidir. Bu termiki izolýasiýa perdeleri gün şöhlesini ýapýar, tomsuň yssysyna we gyş sowuklygyna izolýasiýa edip, temperaturany deňleşdirýär we daşarky sesleri azaldýar.Şeýle hem, daşarky sesleri azaldýarlar, goňşularyňyz näçe sesli bolsa-da hezil etmek üçin amatly ýer berýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň